ข่าวประชาสัมพันธ์

ยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อรับการสนับทุนดำเนินงาน โครงการ “พลังเด็กและเยาวชนสร้างสรรค์เมืองลำปาง”

การสนับสนุนทุนกลุ่มเด็กเยาวชนในพื้นที่จังหวัดลำปาง จำนวน 25 โครงการให้ดำเนินกิจกรรม “สร้างเสริมสุขภาพและกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาเมืองสุขภาวะ” เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่คิดค้นสร้างสรรค์กิจกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่เรียนรู้ ใช้พลังสร้างสรรค์ หรือ Soft Power เพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อสุขภาพที่ดี และมุ่งเน้นให้มีการกระจายพื้นที่ไปทั่วทุกอำเภอในจังหวัดลำปาง เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมทางสังคม (Social Innovation) เพื่อการพัฒนาไปสู่การเป็นเมืองสุขภาวะ (Healthy City) เมืองที่สมบูรณ์ทั้งสุขภาพคน ผู้คน ประเพณี วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ของชุมชนท้องถิ่นที่เด็กและเยาวชนอาศัยอยู่ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning) ตลอดกระบวนการทำงานต้องสร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกภายในกลุ่มและสมาชิกภายในชุมชนคนอื่น ๆ เปิดโอกาสให้ ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมลงมือทำนวัตกรรมทางสังคมนั้นต้องก่อให้เกิดประโยชน์กับชุมชนท้องถิ่นและนำไปสู่การปฏิบัติจริงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รับบริการดูแลใจด้วยไพ่ฤดูฝน

    ⭕️  เชิญชวนผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย บุคลากรทางการแพทย์ หรือผู้ที่ต้องการการรับฟัง รับบริการดูแลใจด้วยไพ่ฤดูฝน 🌈

⭕️ เป็นบริการรับฟังในรูปแบบออนไลน์ ใช้เวลาครั้งละ​ 30 - 60​ นาที ⏰ เป็นการพูดคุยแบบตัวต่อตัว โดยใช้ไพ่ฤดูฝนช่วยทำความเข้าใจตนเอง ท่านที่ต้องการเพื่อนรับฟัง สามารถติดต่อได้ทาง​ Line Official ของชุมชนกรุณาขะไจ๋ แจ้งวันเวลาที่สะดวกรับบริการล่วงหน้าอย่างน้อย​ 2​ วัน 👩🏻‍💻

⭕️ โดยสามารถนัดหมายการรับบริการ ได้ที่ line official : @cocokajai

⭕️ ค่าบริการ : บริจาคตามกำลังทรัพย์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของทีมขะไจ๋

มาให้ขะไจ๋ดูแลใจกันนะคะ ❤️ 

เชิญชม Online Exhibition ภาพถ่าย "มุมมองผู้ป่วย"

   จัดแสดงภาพถ่าย 40 ภาพ ที่สะท้อนมุมมองของผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยระยะสุดท้าย กิจกรรมการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (palliative care) ที่ทำให้เราเข้าใจชีวิตและโลกของผู้ป่วยมากขึ้น เชิญชวนทุกคนในวงล้อมแห่งการดูแล (Circles of care) เข้ามามีประสบการณ์แห่งการดูแลผ่านภาพถ่าย ..

สรุปประเด็นเสวนา "เมืองแห่งความกรุณา"

     รับฟังประสบการณ์การสร้างสรรค์เมืองแห่งความกรุณา ชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่และตายดีจาก 3 พื้นที่ ซึ่งทำงานในหลากหลายรูปแบบ ทั้งพื้นที่จังหวัดน่านซึ่งทำงานในเชิงเครือข่ายทั้งจังหวัด พื้นที่ อบต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ทำงานเกื้อกูลการอยู่และตายดีได้อย่างเป็นรูปธรรม และพื้นที่การทำงานของทีมขะไจ๋ เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง 3 พื้นที่หลักของชุมชนกรุณาภาคเหนือที่ขับเคลื่อนโดยทีมขะไจ๋ ..

Living well, Dying well

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 ทีมขะไจ๋ได้ริเริ่มทำงานชุมชนกรุณาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และลำปาง ต่อมาในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ได้ขยายการทำงานไปสู่พื้นที่ออนไลน์ เกิดเป็นชุมชนกรุณาออนไลน์ 

ตลอดระยะเวลาดำเนินงานมีกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากกิจกรรมที่ทีมขะไจ๋ลงมือทำไปแล้วกว่า 6,730 คน ผ่านการวางแผนดูแลล่วงหน้า (เกมไพ่ไขชีวิต เขียนสมุดเบาใจ) การดูแลใจผู้ป่วย ผู้ดูแล และบุคคลทั่วไป รวมทั้งกิจกรรมเพื่อการสร้างสรรค์ชุมชนกรุณาอื่น ๆ เช่น กิจกรรมอาสาสมัครในโรงพยาบาล

visitor counter